Tohtoriopinnot (60 op)

Tutkimukseen orientoivat opinnot (5 op)

Orientoivien opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija jatkoopiskeluun sekä antaa opiskelijalle ajankohtaiset tiedot erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Orientoivat opinnot voivat koostua johtamiskorkeakoulun tai yliopiston tutkijakoulun järjestämästä opetuksesta tai muista ohjaajan kanssa sovittavista tutkimuksen tekoon orientoivista opinnoista. 

Jatkokoulutusseminaari (väh. 5 op)

Opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti oman oppiaineensa ja/tai tutkimusohjelmansa jatkokoulutusseminaareihin. Seminaareissa tutkimustyön etenemistä on esiteltävä säännöllisesti ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla.

Tieteenteorian ja metodologian opinnot (väh. 15 op)

Tieteenteorian ja metodologian opintoihin suoritetaan pakollisina opintoina tutkimusetiikan kurssi (4 op), tieteenfilosofian kurssi (3 op) sekä Johtamiskorkeakoulun jatko-opiskelijoille suunnattu tutkimusmenetelmiä ja valmiuksia kehittävä ja väitöskirjaprosessia tukeva opintojakso (5 op). Muut menetelmäopinnot voivat koostua johtamiskorkeakoulun tai yliopiston tutkijakoulun järjestämästä opetuksesta tai muista ohjaajan kanssa sovittavista vaihtoehtoisista tieteenteorian ja metodologian opinnoista.

Substanssiopinnot (väh. 20 op)

Substanssiopinnot voivat koostua johtamiskorkeakoulun tai yliopiston tutkijakoulun järjestämästä opetuksesta tai muista ohjaajan kanssa sovittavista vaihtoehtoisista substanssiopinnoista. Johtamiskorkeakoulu järjestää 1–4 kertaa lukuvuodessa vaihtuvateemaisen 1–5 opintopisteen opintojakson.

Vaihtoehtoisia suoritustapoja

  • Kansainvälinen jatko-opintoseminaari, -workshop tai vastaava 1–3 op. 
  • Tieteelliset kirja- tai artikkelipaketit 1–5 op. 
  • Väitöstilaisuuksiin osallistuminen 1–2 op.
  • Jatko-opintojen kannalta relevantteihin vierailuluentoihin osallistuminen 1–3 op.
  • Konferenssipaperin valmistelu ja sen esittäminen tieteellisessä konferenssissa 1–3 op.

Kaikki ohjaajan kanssa erikseen sovittavat jatko-opintosuoritukset sisältävät oppimispäiväkirjan, esseen tai vastaavan opintosuorituksen.

(Lähde: Tohtoriopinnot johtamiskorkeakoulussa)


© Markku Sotarauta - est. 1998