Verkkokirjasto

In English HERE

Sotarauta, M, Hyrskyluoto, J., Rosenlund, M. & Vilpponen, J. 2018. Pohdintoja pankkien tulevaisuudesta alustataloudessa  Sente-työraportteja 42/2018. Tampereen yliopisto; Tampere.

Sotarauta, M., Suvinen, N. & Goddard, J. 2017. Yliopistoistako maailmanparantajia? Sente työraportteja 38/2017. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto; Tampere.

Suvinen, N., M. Sotarauta. 2017. Osaamisen ja teknologian siirtäjistä maailmanparantajiksi: Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen uudet roolit etsinnässä . Teoksessa Varamäki, Elina ym. (toim.) Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 25 vuotta. 28-43. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 26. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Sotarauta, M. 2015. Aluekehittämisen kehityskaari Suomessa ja peruskäsitteet  215-230. Teoksessa Karppi, I. (toim.) Governance: Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu; Tampere.

Kunnat turbulenssissa – Millainen on tulevaisuuden kunta? 2014. Tulevaisuuden kunta – asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi. VM; Helsinki.

Sotarauta, M. & Parkinson, M. 2012. Kakkoskaupungit Euroopassa: Huomioita suorituskyvystä ja kehittämispolitiikoista  Teoksessa Hirvonen, T. & Kotavaara, O. (toim.) ESPON tekee tulosta. Nordia tiedonantoja 1/2012. s. 43-56. Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ja Oulun yliopiston maantieteen laitos. Oulu.

Sotarauta, M. 2012. Osaavatko kunnat uudistua? Mykkänen, A. (toim.) Valtuutetun käsikirja. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Helsinki.

Sotarauta, M., Saarivirta, T. & Kolehmainen, J. 2012. Mikä estää kuntien uudistumista? Kunnallisalan kehittämissäätiö. Vammalan kirjapaino Oy; Sastamala.

Sotarauta, M. & Myllykangas, P. & Varmola, T. 2011. Maakunnasta maailmalle: Uuden etsintä ja managerialismin kahleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.  Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 17/2011. Jyväskylä.

Sotarauta, M. 2010. Näkymä ‘innovaatio-Suomen’ aluekehityksen tulevaisuuteen. Teoksessa Mella, I. (toim.) Trendejä ja visioita 2010-luvun aluekehityksestä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, aluekehittäminen, 18/2010, s. 120-133. Helsinki.

Sotarauta, M. (toim.) 2009. Itseuudistumisen kapasiteetti ja alueelliset innovaatiopolitiikat. Tekesin katsaus 263/2009. Tekes. Helsinki.

Sotarauta, M. 2009. Kuoliaaksi syleilty innovaatio? Teoksessa Kaupungit kurkottavat 2010-luvulle: Näkymiä ja haasteita uudistuvalle kaupunkipolitiikalle. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittäminen 12/2009. Helsinki.

Sotarauta, M. 2009. Näkymä ”innovaatio-Suomen” aluekehityksen tulevaisuuteen. Työ- ja elinkeinoministeriön Alueiden kehittämisyksikön Aluestrategia 2020 –työryhmän toimeksiannosta laadittu kirjoitus – 19.8.2009.

Mustikkamäki, N. & Sotarauta, M. 2008. Innovaatioympäristön monet kasvot. Tampere University Press; Tampere.

Sotarauta, M. & Kostiainen, J. 2008. Kaupunkien kehitys verkostoyhteiskunnassa: Onko yleissisivistys nokkelan kaupungin perusta? Teoksessa Tiihonen, P. & Kuusi, O. (toim.) Metropolit, Aasia ja yleissivistys: Esiselvityksiä ja matkakertomuksia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuu 3/2008. Helsinki.

Saarivirta, T. & Sotarauta, M. 2008. Strateginen suunnittelu innovaatioympäristön kehittämisessä - Case Helsingin seudun innovaatiostrategia.  Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 25/2008.

Sotarauta, M. 2007. Evolutionaarinen muutoskäsitys ja itseuudistumisen kapasiteetti - Käsitteellistä perustaa etsimässä. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 17/2007.

Ritsilä, J. & Nieminen, M. & Sotarauta, M. 2007. Yliopistojen yhteiskunnallinen vuorovaikutus: Arviointimalli ja näkemyksiä yliopistojen rooleihin [Societal and economic engagement in universities: An evaluation model and views on the roles of universities]. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:22. [Ministry of Education]

Sotarauta, M. & Kosonen, K-J. & Viljamaa, K. 2007. Aluekehittäminen generatiivisena johtajuutena - 2000-luvun aluekehittäjän työnkuvaa ja kompetensseja etsimässä (Regional development as generative leadership: In search of the competences of regional development officers of the 21st century and the nature of their work). Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 23/2007.

Sotarauta, M. & Lester, R. 2006. Yliopistot sattuman lähteinä ja tarttumapintoina (Universities as a source and playground of chance). Kvartti. 2/06. City of Helsinki Urban Facts.

Vilhula, A. & Kosonen, K-J. & Sotarauta, M. 2006. Yliopistot ja osaamiskeskusohjelmat aluekehittämisessä  Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 21/2006.

Ståhle, P. & Sotarauta, M. & Pöyhönen, A. 2004. Innovatiivisten ympäristöjen ja organisaatioiden johtaminen [Leadership of innovative environments and organizations]. Teknologian arviointeja 19. Eduskunnan kanslian julkaisu 6/2004 [Publications of the Parliament of Finland]. Helsinki.

Ståhle, P. & Sotarauta, M. 2003. Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa - loppuraportti. [The state of art in regional innovation activities, their significance and challenges for the future - The final report]. Eduskunnan kanslian julkaisu 3/2003 [The Parliament of Finland]. Tulevaisuusvaliokunta, teknologian arviointeja 15. Helsinki.

Sotarauta, M. & Viljamaa, K. (toim.) 2003. Tulkintoja kaupunkiseutujen kehityksestä ja kehittämisestä. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. & Suvinen, N. 2003. Tulkitseva kehittäminen ja luovat kaupungit: Verkostot ja johtajuus Tampereen kehittämisessä. Tekniikan akateemisten liitto ja Tampereen yliopisto, Sente-julkaisuja 16/2003. Tampere.

Sotarauta, M. & Kautonen, M. & Lähteenmäki, T. 2002. Tulevaisuustiedosta kilpailuetua: teknologian ennakointikonsepti Pirkanmaalla [Pitenna]  Tampereen yliopisto. Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 14/2002. Tampere.

Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. (toim.) 2001. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 137. Helsinki.

Linnamaa R. & Sotarauta M. 2000. Verkostojen utopia ja arki: Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 7/2000.

Sotarauta M. 2000. Alueelliset kehittämispelit ja verkostovalta  Teoksessa Kurki, S. & Linnamaa, R. & Sotarauta, M. (toim.). 14 näkökulmaa alueelliseen kehittämiseen: Seinäjoen I aluekehitysseminaarin julkaisu. Sente-julkaisuja 5/2000. Tampere.

Sotarauta, M. & Lakso, T. 2000. Muutoksen johtaminen ja luova jännite: Tutkimus Kainuun kehittämistoiminnasta. Suomen Kuntaliitto Acta-sarja 132. Helsinki.

Sotarauta, M. (ed.) 1999. Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 106. Helsinki.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. & Viljamaa, K. 1999. Kumppanit peilinä: Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön profiilit Tampereen, Turun ja Imatran seuduilla sekä Ouluseudulla ja Seinänaapureissa  Tampereen yliopisto. Alueellisen johtamisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 1/1999.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. 1999. Kehittäjäverkostojen pullonkaulat ja verkostojen johtaminen: Esimerkkinä kuntien elinkeinopoliittinen yhteistyö. Teoksessa Siirilä, S. (toim.) Kaupunkipolitiikan aika. Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos. Tiedonantoja 41/1999. Tampere.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. 1997. Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan kulminaatiopisteet. Teoksessa Hautamäki, L. & Seppälä, K. & Keski-Petäjä, T. (toim.) Yhteiskunta orientaatioina. Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitoksen julkaisuja sarja A 20, s. 223-242. Tampere.

Sotarauta, M. 1997. Paradoksien partaalla: Viestejä Suomen kunnille niiden matkalla tulevaisuuteen. Teoksessa Suomi 80: Kuokasta kännykkään. s. 113-129. Suomen kuntaliitto. Helsinki.

Sotarauta, M. 1996. Suunnittelun ansat ja pehmeä strategia. Tampereen yliopistossa 14.9.1996 pidetty lectio praecursoria

Sotarauta, M, 1996. Kohti epäselvyyden hallintaa: Pehmeä strategia 2000-luvun alun suunnittelun lähtökohtana. Acta Futura Fennica No 6. Finnpublishers. Jyväskylä.

                       Copyright @Markku Sotarauta since 1998