Henkilötiedot

Työskentelen journalismin yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä (CMT), entisellä tiedotusopin laitoksella.

Opetan lukuvuosittain lehti- ja verkkojournalismin aineopintojen ja syventävien opintojen kursseja. Lehtijournalismin kurssilla opitaan journalistisen työn perusteet monimediaisessa ympäristössä. Jatkokurssilla Toimitustyön johtaminen opetellaan organisoimaan ja johtamaan toimituksen työtä. Vastaan myös toimittajakoulutuksen harjoittelujärjestelmän toiminnasta ja pyrin edistämään työelämäyhteyksien integrointia opetukseen. Lisäksi otan vastaan perusopintojen kirjallisuuskuulusteluja, järjestän vuosittain vaihtuvia syventävien opintojen valinnaisia kursseja esimerkiksi sosiaalisen median ammatillisesta hyödyntämisestä sekä osallistun erilaisiin täydennyskoulutushankkeisiin.

Journalistiikan alaan kuuluva väitöstyöni käsitteli kulttuurijournalistisen professionalismin muutosta viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Olen kirjoittanut kulttuurijournalismista useisiin kansainvälisiin vertaisarvioituihin julkaisuihin. Kirjoitan myös journalismin- ja viestinnänopetuksen pedagogiikasta, sillä pidän tärkeänä opetus- ja tutkimustyön yhdistämistä. Olen julkaissut muun muassa journalismin käytäntöjen oppikirjan Hyvä journalismi (2013). Opetustyöni ohessa toimin täydennyskouluttajana ja mediakasvattajana. Lisätietoja julkaisuistani saat näiden kotisivujen Opetus- ja Tutkimus-osioista sekä SoleCris-tutkimustietokannasta.

Aikaisemmin olen ollut töissä toimittajana muun muassa Helsingin Sanomissa ja Suomen Tietotoimistossa STT:ssä (nyk. STT-Lehtikuva) sekä tiedottajana Tampereen elokuvajuhlilla. Olen aikaisemmin opettanut viestintäaineita lukioissa (Sammon keskuslukion ja Messukylän lukion viestintälinja, ilmaisutaidon erityislukio Tampereen yhteiskoulun lukio TYK). Olen myös opettanut pitkiä jaksoja yritysviestintää ja toimitustyötä Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY), kulttuurijournalismia ja taidekritiikkiä Tampereen ammattikorkeakoulun Taiteen ja viestinnän osaamiskeskuksessa (TTVO) sekä tiedotusopin perusteita Voionmaan opistossa.

Olen valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden tohtoriksi (YTT), lisensiaatiksi (YTL) ja maisteriksi (YTM) pääaineenani tiedotusoppi sekä filosofian maisteriksi (FM) pääaineenani Saksan kieli ja kulttuuri (ent. germaaninen filologia). Lisäksi olen suorittanut Tampereen yliopiston opettajainkoulutuslaitoksella opettajan pedagogiset opinnot erikoistumisalueenani viestinnänopetus. Minulla on myös Opetushallituksen asettama opetushallinnon tutkinto, ja olen käynyt yliopiston opetushenkilöstölle suunnatut yliopistopedagogiikan perusopinnot (25 op).

 

 
Etusivulle

viiva

Tampereen yliopisto, päivitetty 19.01.2014