Opetus ja koulutus

Yliopisto-opetukseni painopisteitä ovat journalistiikan perusteet, journalistinen työ, sosiaalinen media ja mediakritiikki. Täydennyskoulutusteni aiheet liittyvät pääasiassa mediakasvatuksen, mediataitojen ohjauksen ja verkkopedagogiikan kysymyksiin.

Pyytämällä saat minulta linkin ja tunnukset sähköiseen opetusportfoliooni, johon olen koonnut opetus- ja koulutuskokemukseni sekä keskeiset pedagogiset periaatteeni.

Perustutkinto-opetus

Olen opettanut lehtijournalismin kursseja vuodesta 2006. Vedän lukuvuosittain seuraavat toimittajakoulutukseen kuuluvat kurssit:

JOVA14 Lehtijournalismi
Toimitustyön koko lukukauden kestävä kurssi (5 op) syys- ja kevätlukukaudella (periodit I–III). Kurssilla toimitetaan toimittajakoulutuksen viikkolehteä Utainta, joka ilmestyy painettuna ja verkossa kuusi kertaa lukukaudessa.

JOVA19 Harjoittelu
Neljän kuukauden työskentelyjakso (5 op) journalistisissa tehtävissä sanoma- tai aikakauslehden, radion, television tai uutistoimiston toimituksessa. Vastaan harjoittelujärjestelmän koordinoinnista ja toimitusten harjoitteluohjaajien koulutuksesta. Katso toimitusharjoittelun kotisivut ja harjoitteluwiki (vaatii kirjautumisen).

JOVTS2JB Toimitustyön johtaminen
Kurssi (5 op) tarjoaa sekä teoreettisia että käytännöllisiä valmiuksia esimiestyöhön toimitusorganisaatiossa. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti journalistisen työn organisointiin, johtamiseen ja kehittämiseen. Kurssin luennot pidetään ensimmäisessä periodissa. Käytännön osuus suoritetaan toimitussihteerin tehtävissä viikkolehti Utaimen toimituksessa.

JOVTS2JB Sosiaalinen media journalistin työkaluna
Perustutkinto-opiskelijoille ja työelämässä oleville toimittajille tarjottava kurssi (5 op), joka järjestetään niin sanottuna integroituna opetuksena (yhdistettynä täydennys- ja perustutkintokoulutuksena). Kurssilla pohditaan ja kokeillaan sosiaalisen median mahdollisuuksia osana journalistista työprosessia. Kurssille otetaan noin 10 toimittajaopiskelijaa ja noin 10 työssä olevaa toimittajaa.

Näiden journalistiseen työhön ja lehtijournalismiin painottuvien kurssien lisäksi pidän vuosittain vaihtuvia kursseja.

Opetus lukuvuosina 2007–2013:

Lukuvuosi 2012–2013
Lukuvuosi 2011–2012
Lukuvuosi 2010–2011

Lukuvuosi 2009–2010

Lukuvuosi 2008–2009
Lukuvuosi 2007–2008

Täydennyskoulutus

Suunnittelen ja toteutan täydennyskoulutuksia viestinnästä ja journalismista sekä viestinnänopetuksesta ja mediakasvatuksesta. Tietoja yksittäisistä koulutustilaisuuksista saa esimerkiksi opetussivuiltani tai vuoteen 2012 saakka Mediaskooppi-verkoston sivuilta.

Opetuksen kehittäminen

Olen kirjoittanut sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimusartikkeleita opetukseen liittyvistä aiheista. Keskeisiin opetuksen kehittämishankkeisiini kuuluvat muun muassa harjoitustoimituksen prosessien ja infrastruktuurin uudistusprojekti 2011–2012 ja Opetushallituksen sähköisten kurssikokeiden kehittämistyöryhmän jäsenyys 2012. Osallistun säännöllisesti myös opetusalan kotimaisiin ja kansainvälisiin konferensseihin. Olen pitänyt opetusaiheisia esitelmiä muun muassa ITK-, EdMedia-, EJTA- ja NordJour-konferensseissa.

Valikoituja opetusaiheisia tutkimusjulkaisuja:

Jaakkola, M. (2015). "Teacher heutagogy in network society: A framework for reflection." Teoksessa Jandric, P. & Boras, D. (toim.) Critical learning in digital networks. New York: Springer, 163–178.

Palmgren-Neuvonen, L. & Jaakkola, M. & Korkeamäki, R.-L. (2015). "School-context online television in the riptide of publicity: Learner-generated DV production going online." Scandinavian Journal of Educational Research 59:3, 255–274.

Jaakkola, M. (2014). "Dismantling the ‘crisis’ of journalism: Outline of an analytical approach." Teaching Journalism & Mass Communication 4:2, 1–14.

Jaakkola, M. (2014). "Negotiations with new tools: A skill-based framework for an online teacher’s technology adoption." Teoksessa Proceedings of EdMedia – World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake: AACE, 1794–1802.

Jaakkola, M. (2013). "Vastakaikua visertäen: Twitter-osallistuminen toimittajaharjoittelijoiden oppimisyhteisön laajentajana." Teoksessa Joutsenvirta, T. & Myyry, L. (toim.) Sulautuva opetus ja oppiminen luokkahuoneista verkkoon. Helsinki: Helsingin yliopisto, 71–79.

Jaakkola, M. (2012). "Opettajan sosiaalisen median opetuskäytön osaaminen." Kasvatus 43:3, 198–305.

Jaakkola, M. (2010). ”Uuden julkisuuden sääntöjä luomassa: Dialogisuus keinona sukupolvien välisen digitaalisen kuilun kaventamiseen.” Teoksessa Merenniemi, H. (toim.) Mediakasvatuksen käsikirja. Kuopio: Unipress, 37–62.

Jaakkola, M. (2009). ”Pedagoginen kritiikki edellyttää harkittuja opetusviestinnällisiä ratkaisuja. Kokemuksia journalististen juttujen palaute- ja arviointijärjestelmästä.” Peda-Forum – yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu 16:2, 18–23.

Valikoitua julkaistua oppimateriaalia:

Jaakkola, M. (2013). Hyvä journalismi: käytännön opas kirjoittajalle. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Jaakkola, M. (2011). Mediaetiikka oppilaalle ja opettajalle. Teoksessa Puska, M. (toim.) Tunne juttu. Helsinki: Aikakausmedia, 28–31.

Hongisto, H. & Jaakkola, M. (2010). Tiedonhallinnan opas opettajalle. Helsinki: Tieto haltuun -hanke, opetusministeriö.

Jaakkola, M. (2009). Pieni julkaisuopas: eväitä mediatöiden ohjaukseen. Tampere: PAOK-hanke, Tampereen kaupungin lukiotoimi.

Jaakkola, M. & Hämäläinen, E. (2007). Verkko-opettajan nettiopas. Tampere: Tampereen kaupungin lukiotoimi.

 

 
Etusivulle

viiva

Tampereen yliopisto, päivitetty 20.09.2014

20.09.2014